Závody - Šternberský Feeder Cup 2020

Datum konání 19.9.2020 - 20.9.2020

Závody Šternberský Feeder Cup 2020 se budou konat ve dnech 19.9. - 20.9.2020 v Ratajích nad Sázavou.

Pokud se situace Covid nezmění k horšímu, můžeme očekávat konání závodů bez většího omezení. Bližší informace budou uveřejněny v propozicích na webu www.rybsvaz.cz

Max. kapacita je omezena na počet 70 závodníků.

Na www.rybsvaz.cz si zájemci stáhnou čestné prohlášení (viz. níže obsah) - bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude závodník přijat k závodům.

Propozice zde neuvádíme, závodníci si propozice stáhnou z www.rybsvaz.cz, protože vzhledem k situaci Covid může dojít ještě ke změnám.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….

datum narození:……………………………………………………………………………………

bytem trvale:……………………………………………………………………………………

 

 1. Prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu).
 2. Není mi též známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy, ani mi není nařízeno karanténní opatření v souvislosti s onemocněním koronavirem COVID-19. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
 3. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

V……………………….  dne…………………….                                                     ……………………………………………………

                                                                                                                                           podpis

 

Osoby s rizikovými faktory

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.

a)      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)      při protinádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.