Zápis z členské schůze MO Český Šternberk ze dne 24.3.2018

24.3.2018

Zápis z členské schůze  Místní organizace Český Šternberk , Český rybářský svaz, z.s.,  konané v  Divišově dne 24.3.2018

Přítomno : 85 řádných členů MO + 5 hostů

Nadpoloviční většina : 43 členů MO

Schůze je usnášení schopná.

Program :

 1. Zahájení schůze – přivítání hostů
 2. Volba pracovních komisí (volební, mandátová, návrhová)
 3. Zpráva o činnosti za r. 2017
 4. Pokladní zpráva za r. 2017
 5. Rozpočet na r. 2018
 6. Zpráva o činnosti mládeže
 7. Zpráva  hospodaření za rok 2017
 8. Zpráva dozorčí komise
 9. Volby do orgánů MO
 10. Diskuze a občerstvení
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

 

 1. Zahájení a přivítání hostů – schůzi MO zahájil jednatel pan Vladimír Baranka, který byl pověřen řízením schůze. Přivítal hosty, kterými byli:
 • Mgr. Pekárek – starosta Městyse Divišov
 • P. Eichler, p. Zelenka – Sokol Český Šternberk
 • P. Pospíšil, p. Vladyka – MO Kácov

Pan Baranka dal hlasovat o programu výroční členské schůze – schváleno všemi hlasy

 

 

 1. Volba mandátové –  výbor organizace navrhuje tyto členy :
 • Marie Kociánová
 • Zdeněk Hák
 • Pavel Štěpánek

Pan Baranka nechal hlasovat o schválení nově navržených členů.

Členská schůze schválila volbu mandátové komise všemi hlasy.

 

Volba návrhové –  výbor organizace navrhuje tyto členy :

 • Josef Homola
 • František Vlásek
 • Jan Podroužek

Pan Baranka nechal hlasovat o schválení nově navržených členů.

Členská schůze schválila volbu  návrhové komise všemi hlasy.

 

 

Volba volební –  výbor organizace navrhuje tyto členy :

 • Václav Vágner
 • Petr Matějka
 • Pavel Čadek

Pan Baranka nechal hlasovat o schválení nově navržených členů.

Členská schůze schválila volbu volební komise všemi hlasy.

 

 

 

 1. Zpráva o činnosti za rok 2017 – zprávu přednesl předseda organizace pan Milan Štěpnička st.

V úvodu požádal všechny členy MO o minutu ticha pro zesnulé rybáře

 

 •  Zhodnocení činnosti výboru MO
 • Došlá pošta – evidence došlé pošty je zajištěna v knize došlé pošty
 • Zhodnocení brigád v roce 2017
 • Zhodnocení sportovního rybolovu 2017
 • Poděkování starostům Český Šternberk, Divišov, Rataje nad Sázavou, Maso Třebovle a ost., poděkování členům organizace

 

 1. Pokladní zpráva – přednesl jednatel Vladimír Baranka

-          Zpráva o financích byla prezentována na promítacím plátně

 1. Rozpočet – přednesl jednatel Vladimír Baranka

-          Zpráva o rozpočtu byla prezentována na promítacím plátně, rozpočet sestaven jako vyrovnaný

 1. Zpráva o činnosti mládeže – přednesl Marek Veselý – vedoucí dětského rybářského kroužku

-          Schůzky se konají v Divišově , v současné době navštěvuje kroužek 28 dětí

-          Děti se připravují na lov udicí, nahazování apod.

-          Dále probírají teoretickou část (vyplňování povolenek, učí se řády apod.)

-          V učebně se učí navazování háčků, poznávání ryb a rostlin

-          Samotná výuka pak probíhá u rybníku Maršák

 1. Zpráva hospodáře – přednesl Milan Štěpnička ml. – doprovázeno prezentací na promítacím plátně – hlavní body :

-          Rybochovná zařízení

-          Mimopstruhový revír

-          Zarybňovací plán

-          Režie revíru

-          Zarybnění 2017 (+ grafické znázornění)

-          Úlovky 2017

-          Hektarový výlovek – výsledky

-          Oteplení pstruhových toků a důsledek

-          Povolenky za rok 2017

-          Sumarizace

-          Vyplňování úlovkových lístků – upozornění na problémy s vyplňováním  a nejčastější chyby

-          Rybožraví predátoři

-          Změny legislativy

-          Zpráva o činnosti členů rybářské stráže

-          Poloprofesionální rybářská stráž a její kompetence

 

 1. Zpráva dozorčí komise – přednesl František Veselý

-          Nebyly zjištěny žádné závady

-          Složení výboru MO, archivace docházky a zápisů, archivace

-          Kroužek – 28 dětí, 3 vedoucí

-          Kontrola materiálu

-          4 přestupky – zadržení povolenek (většinou lov na více udic a mimo stanovenou dobu nebo bez povolenky)

-          Vedení účetnictví – externě – stav souhlasí

-          Pravidla rybolovu

 1. Volby do orgánů MO – volby byly připraveny jako veřejné aklamací volby zahájeny v 10.50 hodin, ukončeny 11.05 hodin, celkem přítomno 85 členů s právem volebním. Nadpoloviční většina pro zvolení je 43 hlasů

Kandidátní listina :

-          Volba předsedy MOveřejná aklamací – navržen Milan Štěpnička st. -  nikdo nepodal jiný návrh, hlasování : 83x pro, 0x proti, 1x se zdržel hlasování – předsedou MO byl zvolen Milan Štěpnička st.

-          Volba výboru MO - veřejná aklamací  – kandidáti : nikdo nepodal jiný návrh

Baranka Vladimír

Bucala Vít

Khek Jan

Maštalíř Michal

Prokop Josef

Rakovanová Eva

Štěpánek Petr

Štěpnička Milan

Vágner Václav

Veselý František

Veselý Marek

Vytlačil Josef

Hlasování : 84x pro, výbor MO byl zvolen všemi hlasy

-          Volba dozorčí komise  MO - veřejná aklamací – kandidáti: nikdo nepodal jiný návrh

Hák Zdeněk

Hrubešová Jana

Štěpánek Pavel

Vlásek František

Záruba Bohumil

Hlasování : 84x pro, dozorčí komise MO byla zvolena všemi hlasy

 

-          Volba 1 delegáta na územní konference : kandidát

Milan Štěpnička st. – nikdo nepodal jiný návrh

Hlasování : schváleno všemi hlasy

 

-          Volba náhradníka  delegáta na územní konference : kandidát

Vladimír Baranka – nikdo nepodal jiný návrh

Hlasování : schváleno všemi hlasy

 

 1. 10.   Diskuse + občerstvení

-          Do diskuse se přihlásili :

-          Za Sokol Divišov – zhodnocení roku, pochvala MO za pomoc při rekonstrukci sálu v restauraci Sokol, nabídka na využívání prostor za výhodnějších podmínek, poděkování i za finanční pomoc

-          MO Kácov – poděkování a pozvání na rybářské závody 26.5.2018 a na dětské rybářské závody 9.6.2018

-          P. Imrich – dotaz na povolenky – konkrétně na zdražování povolenek. Důvod vysvětlil hospodář p. Milan Štěpnička ml.

-          P. Imrich – dotaz ,zda je povolen na Labi lov na lodi, převoz prutů na druhý břeh – odpovídal hospodář MO p. Milan  Štěpnička ml.

-          P. Tryner – navrhuje horní míru kapra na 70 cm, dotaz jak správně určit váhu ryby – odpovídal hospodář MO p. Milan  Štěpnička ml. – mj. navrhuje dotaz na míru kapra zvážit a zkusit odsouhlasit na schůzi v příštím roce, dále upozorňuje na příručku k povolence, na návrh SÚS na omezení limitů na odnášení ulovených ryb na jednu územní povolenku, používání trojháčků apod.

-          P.Matějka – upozornil na informace z článku SÚS – Jihočeský územní svaz zavede limit, pravděpodobně se bude platit pronájem vodních toků, zájem o některé toky nebude ale velký a revír může pak zaniknout

-          P. Aichler – pochvala za práci výboru MO a za práci s dětmi v rybářském kroužku

-          M. Štěpnička st. – upozornil na přestupek z roku 2017

-          Dotaz od člena MO – kde se dozví, že bude brigáda, navrhuje zadávat termíny brigád na webové stránky MO, upozorňuje na to, že informovanost na webu by mohla být lepší

 

 1. Zpráva mandátové komise a usnesení -  členská schůze schvaluje :

 

 • Poplatky, zprávy

 

 • Brigádnickou povinnost

 

 • Volbu předsedy MO, volby komisí, volby do orgánů MO

 

Doporučení mandátové komise :  Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy MO

 

 1. Závěr – schůzi ukončil předseda MO Milan Štěpnička st. a jednatel MO pan Vladimír Baranka

 

V Divišově 24.3.2018