Zápis z výborové schůze MO 2.7.2014

2.7.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 2.7.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.

Přítomno 8 členů výboru MO, omluveni 4 členi výboru MO

Program výborové schůze :
a) Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové schůze – projednání zápisu
b) Došlá pošta
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :
ad a) - Projednán zápis z minulé schůze ze dne 21.5.2014
ad b) - adresa MO Český Šternberk – bude se dále projednávat, úředníci MÚ Č.Š, se vyjádřili, že
nelze, aby MO měla adresu na MÚ – bude se nadále zjišťovat. V případě, že by adresa na MÚ založit
nešla, zaeviduje se adresa na Sokolovně (na základě nájemní smlouvy) č. 103
- heslo k e-mailové adrese – předáno E. Rakovanové
- Zlatá udice – informaci podal Marek Veselý – děti z dětského kroužku Divišov obsadily
medailová místa ve všech kategoriích. Účastnilo se 10 dětí z kroužku (zápisné 100,- Kč zaplatila MO
Č.Š.), dále přispěla finanční částkou 2.000,- Kč na odměny.
- Rybářský závod v Kácově pro hendikepované – informaci podal Marek Veselý
- Oznámení o úmrtí člena MO pana Zdeňka Češky – Litomyšl – rodina zaslala parte, odeslána
upřimná soustrast, rodina odevzdala doklady a legitimaci
- Brtnický potok – dojde k obnově koryta, byla zaslána žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci – nemáme připomínek – zašleme vyjádření se souhlasem
- Kuchelník – elektrárna – nikdo nevyzval MO ke stavebnímu řízení, podávány stížnosti,
budeme nadále sledovat, zda nedojde k úpravě koryta
- Blanice – Vlašim – v současné době špatný stav, málo ryb, ubývá vody
- Elektrárny – všeobecně projednána problematika starých a nových elektráren
- Seminář účetních – zápis z 24.5.2014 (základní povinnosti – vést knihu pohledávek a závazků,
evidovat příjmy a výdaje, inventarizační soupis atd.)
ad c) – zpráva o přestupcích – projednáno a vše odesláno
ad d) - do zápisu z minulé schůze bude opraven text – záloha – za povolenky
- Úhrada 500,- Kč na manipulační řád – bude zasláno
ad e) – diskuze – na MS není třeba žádný příspěvek
- Konec srpna – začátek září – bude svolána další schůze MO, termín bude upřesněn

- Zajistit činnost rybářské stráže – letos bylo evidováno dosud 10 pytláků – podáno trestní
oznámení, přestupky, 6 případů bylo řešeno za asistence Policie, byly zadrženy 3
povolenky
- Z úřadu organizace většinou napomenutí za lehčí přestupky, při opakování přestupku budou
sankce zpřísněny
- Rybník Bandas – nedávala se žádná násada, navrhuje se odstoupení od smlouvy nebo změna
nájemní smlouvy

Výborová schůze ukládá :
- Seznam členů rybářské stráže – Milan Štěpnička ml.
- Zjistit informace o založení nové adresy MO Český Šternberk – Milan Štěpnička
- Další termín výborové schůze není určen, bude upřesněn v průběhu srpna

V Divišově dne 2.7.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..
Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….